Polityka prywatności

Definicje

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja witryny” (zwana dalej Administracją) oznacza upoważnionych pracowników, którzy zarządzają witryną PozycBot.zyx. Organizują i / lub wykonują przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych oraz działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3 „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza każdą czynność (operację) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez nich, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4 „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub jakiejkolwiek innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby nie ujawniać ich bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub innej podstawy prawnej.

1.1.5 „Serwis PozycBot” to zbiór stron internetowych dostępnych pod unikalnym adresem (URL) PozycBotxyz, a także jego podstrony.

1.1.6 „Podstrony” to strony znajdujące się w domenach trzeciego poziomu powiązanych z witryną PozycBot, a także strony tymczasowe zawierające dane kontaktowe Administracji.

1.1.5 „Użytkownik strony internetowej PozycBot” (zwany dalej „Użytkownikiem”) to osoba, która ma dostęp do strony internetowej Kreditos.ru za pośrednictwem Internetu i korzysta z informacji, materiałów i produktów udostępnionych na stronie internetowej Kreditos.ru.

1.1.7 „Cookies” to niewielkie dane wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika. Przy każdym żądaniu klient sieciowy lub przeglądarka internetowa przesyła ten fragment danych do serwera sieciowego podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.8 „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do PozycBot.

Postanowienia ogólne

2.1 Korzystając ze strony internetowej PozycBot, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania jego danych osobowych.

2.2 W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej PozycBot.

2.3 Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej PozycBot. Ważne jest, aby pamiętać, że Kreditos nie ma kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronie PozycBot i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i działania.

2.4 Administracja nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Przedmiot Polityki Prywatności

3.1 Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji w zakresie zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych przez Użytkownika na żądanie Administracji podczas rejestracji na stronie internetowej PozycBot lub podczas subskrypcji biuletynu pocztą elektroniczną.

3.2 Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, są dostarczane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej PozycBot i obejmują następujące informacje:

3.2.1. Nazwisko, imię, patronimik Użytkownika.

3.2.2. Numer telefonu kontaktowego Użytkownika.

3.2.3. Adres poczty elektronicznej (e-mail).

3.2.4. Miejsce zamieszkania Użytkownika (w razie potrzeby).

3.2.5. Zdjęcie (w razie potrzeby).

3.3 PozycBot zapewnia ochronę danych, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron Serwisu:

Adres IP.
Informacje uzyskane z plików cookie.
Informacje o przeglądarce.
Czas dostępu.
Odsyłacz (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do niektórych sekcji witryny, które wymagają autoryzacji.

3.3.2. PozycBot gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających w celu zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4 Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (np. historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) są bezpiecznie przechowywane i nie są ujawniane, z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 5.2 niniejszej Polityki prywatności.

Cele gromadzenia danych osobowych Użytkownika

4.1 Administracja gromadzi dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1 Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie internetowej PozycBot w celu dalszej autoryzacji.

4.1.2 Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do indywidualnych danych na stronie internetowej PozycBot.

4.1.3 Nawiązywanie kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień i żądań związanych z korzystaniem ze strony internetowej PozycBot, a także przetwarzanie żądań i wniosków Użytkownika.

4.1.4 Ustalanie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

4.1.5 Potwierdzenie dokładności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Utworzenie konta w celu korzystania z sekcji serwisu PozycBot, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7 Powiadamianie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.1.8 Zapewnienie skutecznego wsparcia technicznego Użytkownikowi w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu PozycBot.

4.1.9 Dostarczanie Użytkownikowi ofert specjalnych, biuletynów i innych informacji w imieniu serwisu PozycBot za zgodą Użytkownika.

Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika bez ograniczeń czasowych przy użyciu różnych metod prawnych, w tym systemów informatycznych z automatyzacją i bez automatyzacji.

5.2 Należy pamiętać, że dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane wyłącznie upoważnionym organom państwowym Ukrainy zgodnie z prawem.

5.3 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do niepowiadomienia o tym użytkownika.

5.4 W celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich, podejmujemy niezbędne środki organizacyjne i techniczne.

5.5 Współpracujemy również z użytkownikiem w celu zapobiegania wszelkim stratom lub negatywnym konsekwencjom związanym z utratą lub ujawnieniem jego danych osobowych.

Prawa i obowiązki uczestników

6.1 Użytkownik ma następujące prawa:

6.1.1 Podjęcia samodzielnej decyzji o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej PozycBot oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

6.1.2 Aktualizować lub uzupełniać podane informacje o danych osobowych w przypadku ich zmiany.

6.1.3 Użytkownik ma prawo do otrzymywania od Administracji informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o ile prawo to nie jest ograniczone przepisami federalnymi. Użytkownik ma również prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia, zablokowania lub zniszczenia jego danych osobowych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane nielegalnie lub nie są wymagane do określonych celów przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, wystarczy powiadomić Administrację na podany adres e-mail.

6.2. Administracja zobowiązuje się do:

6.2.1 Wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2 Zachować poufność dostarczonych danych i nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.2 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3 Podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w praktyce biznesowej.

6.2.4 Zablokować dane osobowe należące do Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub żądania Użytkownika, jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji w przypadku wykrycia niedokładnych danych lub nielegalnych działań.

Odpowiedzialność stron

7.1 Administracja ponosi odpowiedzialność za straty Użytkownika związane z niewłaściwym wykorzystaniem jego danych osobowych, jeśli Administracja nie wypełniła swoich zobowiązań zgodnie z prawem rosyjskim. Istnieją jednak wyjątki określone w sekcjach 5.2 i 7.2 niniejszej Polityki prywatności.

7.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, jeśli:

7.2.1. Informacje te stały się publicznie dostępne przed ich utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Informacje zostały otrzymane od strony trzeciej przed ich otrzymaniem przez Administrację.

7.2.3. Ujawnienie nastąpiło za zgodą Użytkownika.

7.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymogów rosyjskiego ustawodawstwa, w tym przepisów dotyczących reklamy, praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych i usługowych oraz innych odpowiednich przepisów. Odpowiedzialność ta dotyczy również treści i formy publikowanych materiałów.

7.4 Użytkownik jest świadomy, że odpowiedzialność za wszystkie zamieszczone informacje (w tym między innymi pliki danych, teksty i inne materiały) dostępne za pośrednictwem strony internetowej Kredytos.ru spoczywa na osobie, która dostarczyła takie informacje.

7.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Kredytos.ru mogą być przedmiotem własności intelektualnej chronionej prawami innych użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy zamieścili te informacje. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania, wynajmowania, wypożyczania, sprzedawania, rozpowszechniania lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie takich treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na piśmie przez właścicieli treści na podstawie odrębnej umowy.

7.6 W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykułów, publikacji) dostępnych do bezpłatnego publicznego dostępu na stronie PozycBot, dozwolone jest ich rozpowszechnianie z obowiązkowym odniesieniem do źródła.

7.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za utratę, awarię lub niemożność zapisania jakichkolwiek treści i innych danych komunikacyjnych na stronie internetowej PozycBot lub przesyłanych za jej pośrednictwem, co może spowodować utratę lub uszkodzenie.

7.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z: korzystania z Witryny lub jej poszczególnych usług; nieautoryzowanego dostępu do komunikacji Użytkownika; oświadczeń lub zachowań osób trzecich w Witrynie.

7.9 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkowników na stronie PozycBot, w tym między innymi za informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

Dodatkowe zasady i warunki

8.1 Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika.

8.2 Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej PozycBot, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

8.3 Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można przesyłać na adres:

8.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie pod adresem: https://pozycbot.xyz/pl/polityka-prywatnosci/